Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Δείτε πως να αντιμετωπίσετε τις τράπεζες!

Χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές

Παράνομες οι χρεώσεις δικαιοπρακτικών τόκων, τόκων υπερημερίας και άλλων χρεώσεων [χρέωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου κλπ χρεώσεων] από τις τράπεζες!!!

Τα ελληνικά δικαστήρια, με δεκάδες αποφάσεις τους, έχουν ακυρώσει πολλές διαταγές πληρωμής από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια, αλλά και στεγαστικά, λόγω χρέωσης υπέρμετρων τόκων από τις τράπεζες.Κρίθηκε, συγκεκριμένα, ότι τόσο τα δικαιοπρακτικά επιτόκια, όσο και τα επιτόκια υπερημερίας, που επιβάλλουν οι τράπεζες, είναι υψηλότερα των νομίμων επιτοκίων, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται υπερβολικοί τόκοι, προς βλάβη του καταναλωτή – πελάτη. Συγκεκριμένα, τα ως άνω δικαιοπρακτικά επιτόκια υπερβαίνουν, τρόπο καταχρηστικό και αισχροκερδή, τα ανώτατα όρια των εξωτραπεζικών δικαιοπρακτικών επιτοκίων, όπως καθορίζονται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από την Τράπεζα της Ελλάδος και εμφαίνονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της στην επιλογή «στατιστικά στοιχεία», «Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Επιτόκια» -«Εξωτραπεζικά Επιτόκια».

Στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της ΤτΕ ορίζονται ρητώς τα δικαιοπρακτικά επιτόκια και τα επιτόκια υπερημερίας, τα οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερα, σε σχέση με τα μονομερώς και αυθαιρέτως επιβαλλόμενα στους καταναλωτές από τις τράπεζες συμβατικά επιτόκια, τα οποία, εν τέλει, είναι τοκογλυφικά, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο, κατά την οποία έχει καταρρεύσει η αγορά, δεν υπάρχει ρευστότητα και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα.

Μια τέτοια πρακτική από την πλευρά των τραπεζών, συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, απαγορεύεται και είναι άκυρη, σύμφωνα και με τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι άκυρη και η διαταγή πληρωμής, αφού η απαίτηση δεν θεωρείται ορισμένη και εκκαθαρισμένη, λόγω του υπερβάλλοντος ποσού, που προκύπτει και οφείλεται στους υπέρογκους - παρανόμους τόκους, που χρεώνουν οι τράπεζες.

Επιπλέον, η πρακτική αυτή των τραπεζών είναι και αισχροκερδής, και συνεπώς αντίθετη με τα χρηστά ήθη και η σχετική σύμβαση μεταξύ πελάτη και τράπεζας άκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 178 και 179 ΑΚ , διότι συνιστά υπέρμετρη και δυσανάλογη επιβάρυνση των καταναλωτών – πελατών τους, αφού συνεπάγεται περιουσιακά ωφελήματα, για τις τράπεζες, που βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία με την παροχή τους προς τους πελάτες τους.

Περαιτέρω, και το δικαίωμα της περιουσίας του ατόμου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 παρ.1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του η χρέωση με υπέρμετρους - παρανόμους τόκους, προσβάλλει Όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς μπορεί να τους προβάλλει ο πελάτης– οφειλέτης της τράπεζας στέλνοντας εξώδικο στην τράπεζα, πριν αυτή προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια σε βάρος του. Με το εξώδικο μπορεί επίσης, να ζητήσει να του χορηγηθεί αναλυτική κίνηση των χρεώσεων της πιστωτικής κάρτας, ή του προσωπικού ή καταναλωτικού δανείου, η οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού προϊόντος, με αποστολή και της σύμβασης, που είχαν αρχικά υπογράψει. Αυτά είναι τα αποκαλούμενα «στοιχεία διαφάνειας», τα οποία κάθε τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του πελάτη και μάλιστα χωρίς καμία χρέωσή του.ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Η επιβολή οποιασδήποτε άλλης χρέωσης από τις τράπεζες, αύξηση του επιτοκίου, με μια απλή επιστολή γνωστοποίησης, ή με την αποστολή των όρων της σύμβασης τροποποιημένων, επ' ωφελεία της και προς βλάβη του καταναλωτή , είναι άκυρη, αν δεν φέρει την υπογραφή του πελάτη. Ακόμα και αν κάποιος οφειλέτης δεν απαντήσει αρνητικά στην τροποποίηση των όρων της σύμβασης, που επιβάλλονται μονομερώς  από τις τράπεζες, δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τους μονομερείς επαχθείς όρους, που επιβάλλει η τράπεζα, αφού για να είναι έγκυρη η τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης, συναίνεση και στην συνέχεια η υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης από τα δύο, ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη. Απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία και «ΚΟΥΡΕΜΑ»ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Αναφορικά με τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών πρέπει ν' αναφερθεί ότι σε πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι από το ποσόν των 857 ευρώ, για το οποίο είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής, είχαν παρανόμως εκτοκιστεί [είχαν υπολογιστεί επιπλέον] και τόκοι ύψους 297,08 ευρώ. Αν για 857 ευρώ είχαν παρανόμως υπολογιστεί τόκοι 297 ευρώ, μπορεί κανείς εύκολα ν' αντιληφθεί τι ποσά υπολογίζονται σε υψηλότερες οφειλές. Μια καλή συμβουλή, σπεύδουν να κάνουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με τις τράπεζες, αλλά ούτε και νέες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, ή με αναχρηματοδότηση της οφειλής, αυτό συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλους τους παρανόμους τόκους και τις λοιπές παράνομες χρεώσεις, που τους έχουν επιβάλλει μονομερώς οι τράπεζες μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή.

Όταν οι καταναλωτές παραλαμβάνουν διαταγή πληρωμής να καταθέτουν εντός δεκαπέντε [15] εργασίμων ημερών, εκτελέσεως και να ζητούν την ακύρωση της διαταγής πληρωμής, λόγω υπολογισμού παρανόμων τόκων και λοιπών χρεώσεων. Επομένως, για τους καταναλωτές με επιμήκυνση - παράταση του ανακοπή και αίτηση αναστολής ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΚΑΤΣΕΛΗ» Τέλος, με βάση το νόμο «Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχουν διαγραφεί τεράστια ύψη χρεών οφειλετών προς τις τράπεζες, αφού δεν μπορούν να τ' αποπληρώσουν, μετά τις γιγαντιαίες περικοπές, που έχουν υποστεί τα εισοδήματά τους, αλλά και την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, που έχει προέλθει από την οικονομική κρίση, η οποία ανατρέπει εκ θεμελίων τους υπερβολικούς τόκους και τις λοιπές χρεώσεις, που έχουν υπολογίσει οι τράπεζες, σε βάρος των πελατών τους. Οι τράπεζες θέλουν και την «πίττα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο», όπως λέει η λαϊκή παροιμία.

Παρά την τεράστια οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τα νοικοκυριά και την δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να στηρίξουν τους πελάτες τους με διαγραφή οφειλών, πάγωμα τόκων και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν ν' αντεπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους.

Είναι φανερό ότι οι τράπεζες βρίσκονται εκτός πραγματικότητας και σφυρίζουν αδιάφορα, αφού δεν έχουν αντιληφθεί δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, ότι η Ελλάδα, μαζί με τους πολίτες της, έχει πτωχεύσει. Κατά τα άλλα όποτε τις συμφέρει είναι ιδιωτικές, όταν παίζουν με τοξικά ομόλογα και τιτλοποίηση επισφαλών απαιτήσεων, αλλά όταν κινδυνεύουν να πτωχεύσουν και να βουλιάξουν, εξαιτίας των τεραστίων σφαλμάτων τους και των ευθυνών τους τότε εναγκαλίζονται με το κράτος, για την οικονομική στήριξή τους, αλλά δεν θέλουν και κανέναν έλεγχο στην ασυδοσία και στην και στην απληστία, που τις διακρίνει.

Ευτυχώς τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αντιληφθεί πολύ καλά την υπαιτιότητα και την ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες έδιναν αφειδώς κάρτες, δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, «διακοποδάνεια», «εορτοδάνεια» και άλλα προϊόντα, χωρίς ποτέ να ελέγχουν αν μπορούσαν οι οφειλέτες ν' αποπληρώσουν τις οφειλές τους, γι' αυτό και προχωράνε στην διαγραφή χρεών, τα οποία είναι ανθρωπίνως αδύνατον ν' αποπληρωθούν, διότι ξεπερνούν κατά πολύ, πλέον, με τα νέα δεδομένα, τα εισοδήματα των οφειλετών.


Δημήτρης Σπυρόπουλος Δικηγόρος Τηλ: 210–3806139 - 6972927667 e-mail: dslaw@hotmail.gr www.dimspiropoulos.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου